Sakrament małżeństwa – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Sakrament małżeństwa

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
(Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W inny przypadku konieczne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające na stałe za granicą (powyżej trzech miesięcy) powinny również dostarczyć takie pozwolenie z parafii na terenie której zamieszkują, lub przedstawić licencję wystawioną przez proboszcza miejsca zamieszkania. Nie ma zatem żadnego znaczenia to, gdzie nupturienci są zameldowani.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (dane z metryki chrztu i dowodu osobistego powinny być takie samie. W razie różnic należy je skorygować w parafii chrztu)*,
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich,
  • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach,
  • w przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w dwóch etapach:

  • spisanie protokołu przedślubnego, wystawienie zapowiedzi, oraz inne ustalenia szczegółowe (z uwagi na czas przygotowania protokołu nie należy zgłaszać się tuż przed końcem godzin urzędowania),
  • druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed przewidywanym ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

* W celu ujednolicenia dokumentów należy w parafii chrztu złożyć:

  • prośbę do księdza proboszcza zawierającą o jakie zmiany prosimy,
  • pełny odpis aktu urodzenia z USC w którym znajdują się prawidłowe dane.

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250